Skip to content

FACILITĂȚI FISCALE

Învățământul profesional și tehnic

FACILITĂȚI FISCALE ÎN DOMENIUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PROFESIONAL ȘI TEHNIC

 

În domeniul impozitului pe profit
 

Prevederi legale:

În conformitate cu prevederile art. 25 alin. (9) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prevederi introduse prin OUG nr. 84/2016:

”(9) Sunt cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal cheltuielile efectuate pentru organizarea şi desfăşurarea învăţământului profesional şi tehnic, potrivit reglementărilor legale din domeniul educaţiei naţionale.”

         În plus, art. 28 din același act normativ, care reglementează regimul amortizării fiscale, stabilește la alin. (3) lit. h) și i), prevederi introduse de asemenea prin OUG nr. 84/2016, ca fiind mijloace fixe amortizabile și:

„h) mijloacele fixe deţinute şi utilizate pentru organizarea şi desfăşurarea învăţământului profesional şi tehnic, potrivit reglementărilor legale din domeniul educaţiei naţionale;

  1. i) investiţiile efectuate pentru organizarea şi desfăşurarea învăţământului profesional şi tehnic, potrivit reglementărilor legale din domeniul educaţiei naţionale.”

         Comentarii:

  Cu alte cuvinte, operatorii economici persoane juridice care intenționează să sprijine sistemul de învățământ profesional, inclusiv învățământul tehnic dual, au dreptul să deducă cheltuielile efectuate pentru organizarea și desfășurarea învățământului profesional și tehnic dual, potrivit reglementărilor legale din domeniul educației naționale.

În plus, în ceea ce privește investițiile și mijloacele fixe deţinute şi utilizate pentru organizarea şi desfăşurarea învăţământului profesional şi tehnic, potrivit reglementărilor legale din domeniul educaţiei naţionale, acestea reprezintă mijloace fixe amortizabile, a căror valoare se recuperează din punct de vedere fiscal prin deducerea amortizării.

Măsurile adoptate au avut ca scop sprijinirea acestor forme de învățământ prin acordarea deductibilității cheltuielilor efectuate în acest scop de operatorii economici.

Categoriile de cheltuieli pe care operatorii economici le vor putea deduce pentru organizarea și desfașurarea învățământului tehnic, pot fi:

  1. a) cheltuieli cu organizarea procesului de învatamant și anume:

a.1) cheltuieli efectuate pentru elevi, precum: burse și premii oferite elevilor, echipamente de lucru/protecție, transport, masă, cazare pe parcursul pregătirii practice la operatorul economic, alte faciltăți oferite acestora, respectiv cheltuieli cu securitatea și sănătatea în muncă și analize medicale obligatorii (în funcție de domeniul de activitate), cheltuieli pentru asigurări de răspundere civila în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul pregătirii practice la operatorul economic, etc;

a.2) cheltuieli materiale pentru susținerea activităților desfășurate pe parcursul pregătirii practice la operatorul economic, reprezentând rechizite, cărți de specialitate, auxiliare didactice, softuri educaționale, costuri legate de evaluarea și certificarea elevilor, materii prime și materiale consumabile și alte cheltuieli de acest tip;

a.3) cheltuieli aferente achiziției, punerii în funcțiune și exploatării mijloacelor fixe utilizate la operatorul economic pe parcursul pregătirii practice a elevilor;

a.4) cheltuieli aferente salarizării și pregătirii personalului propriu al operatorilor economici (tutori, formatori) pentru pregătirea practică a elevilor;

a.5) cheltuieli aferente pregătirii și sprijinirii cadrelor didactice din unitatea de învățământ parteneră și salarizării acestora pentru activități suplimentare față de cele prevăzute în norma didactică.

  1. b) cheltuieli de investiții în spații de învățământ existente sau nou edificate, precum și în echipamente de natura mijloacelor fixe achiziționate și puse în funcțiune pentru a fi utilizate în vederea pregătirii elevilor realizată în unitatea de învățământ.

Așadar, prin Ordonanţa de urgenţă nr. 84/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal, prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal au fost completate cu măsuri în sensul susținerii implementării și dezvoltării sistemului de învățământ profesional și tehnic, printr-un regim fiscal de deducere integrală a unor cheltuieli la calculul impozitului pe profit.

 


 

În domeniul impozitului pe venit
 

Prevederi legale:

În conformitate cu prevederile art. 62 lit. o1 ) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, nu sunt impozabile:

”o1) bursele, premiile şi alte drepturi sub formă de cazare, masă, transport, echipamente de lucru/protecţie şi altele asemenea primite de elevi pe parcursul învăţământului profesional şi tehnic, potrivit reglementărilor legale din domeniul educaţiei naţionale;”

De asemenea, potrivit prevederile art. 68 alin. (41) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal:

”(41) Sunt cheltuieli deductibile cheltuielile efectuate pentru organizarea şi desfăşurarea învăţământului profesional şi tehnic, în conformitate cu reglementările legale din domeniul educaţiei naţionale, cu excepţia cheltuielilor cu amortizarea care sunt deductibile potrivit prevederilor alin. (4) lit. d).”

Comentarii:

Prin Ordonanţa de urgenţă nr. 84/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal, prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal au fost completate cu măsuri de deducere integrală a cheltuielilor efectuate de operatorii economici pentru elevi și în ceea ce privește calculul venitului net anual supus impozitului pe venit, măsuri similare celor prevăzute pentru impozitul pe profit. În plus, au fost aprobate și măsuri privind neimpozitarea beneficiilor primite de elevi.

         Astfel, bursele, premiile şi alte drepturi sub formă de cazare, masă, transport, echipamente de lucru/protecţie şi altele asemenea primite de elevi pe parcursul învăţământului profesional şi tehnic, potrivit reglementărilor legale din domeniul educaţiei naţionale sunt venituri neimpozabile pentru persoana care realizează venitul.

Totodată, sunt cheltuieli deductibile, cheltuielile efectuate cu pregătirea teoretică și/sau practică a elevilor în cadrul învățământului profesional și tehnic, de către contribuabilii care determină venitul net anual în sistem real, pe baza datelor din contabilitate ( ex. persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale, întreprinderi individuale). Măsura este similară celei aplicate persoanelor juridice plătitoare de impozit pe profit. Concret, entitățile care nu plătesc impozit pe profit ( ex. persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale, întreprinderi individuale, persoane fizice independente), vor beneficia de aceeași facilitate de deducere a cheltuielilor cu pregătirea teoretică și/sau practică a elevilor în cadrul învățământului profesional și tehnic, ca și în cazul persoanelor juridice.

Prin măsurile menționate s-a urmărit sprijinirea acestor forme de învățământ prin acordarea deductibilității cheltuielilor respective în cazul contribuabililor care determină venitul net anual în sistem real, pe baza datelor din contabilitate.

         Beneficiarii măsurii sunt persoanele fizice autorizate, întreprinderi familiale, întreprinderi individuale, persoane fizice independente și alți contribuabili care determină venitul net anual în sistem real, pe baza datelor din contabilitate și intenționează să sprijine sistemul de învățământ profesional, inclusiv învățământul tehnic .