Skip to content

despre noi.

Suntem o comunitate non-profit de manageri, consultanți, analiști, experți în domeniul economic, conectată la rețeaua de specialiști în economia de stat și privată din România.

INACO:

Reprezintă o NECESITATE pentru România, o componentă a Guvernanței economice – care îmbină activitatea instituțiilor de stat cu cele neguvernamentale din domeniul economic.

Propune EXCELENȚA ca reper generator de competitivitate la nivel național, sectorial economic și în întreg mediul de afaceri.

Promovează o DINAMICĂ ECHILIBRATĂ în abordarea competitivității economice – prin raportarea permanentă atât la capacitățile și realizările interne economice ale unei firme sau sector economic, cât și la conectarea prin analiză specifică a întregii piețe economice naționale și internaționale.

Dorește să funcționeze ca un GENERATOR DE SOLUȚII atât pentru business-ul propriu-zis, cât și pentru reglementarea legislativă a unui mediu de afaceri competitiv.

Vrea să folosească atuurile CERCETĂRII, ANALIZEI economice în creșterea nivelului de competitivitate al firmelor, sectoarelor economice, a regiunilor și a întregii țări în context european și internațional.

Vrea să inducă ENERGIE și ENTUZIASM în cenușiul vieții economice românești unui mediu de afaceri și decizional public puțin obișnuit cu raportarea la competitivitate – care poate astfel realiza ce avantaje competitive are în România.

Vrea să structureze un MODEL de construcție a unei economii competitive – pornind de la micile afaceri care trebuie ajutate financiar și fiscal să supraviețuiască și apoi să aibă succes până la legile anti-trust care să reglementeze existența concurențială a marilor firme.

Stimulează CREATIVITATEA în afaceri prin abordări curajoase și inovatoare în business, prin folosirea de pârghii economice noi în diferitele sectoare de activitate, prin propunerea unor legi care pot stimula diferitele domenii economice.

Încearcă să fie o INTERFAȚĂ multifuncțională între mediul de afaceri și instituțiile statului din România, între mediul de afaceri și instituțiile statului român și corespondentele lor internaționale.

Propune o structură de pregătire, O ȘCOALĂ pentru tinerii antreprenori, pentru voluntariat, pentru competitivitatea tinerilor, care să se folosească de atuurile care le pot da un grad semnificativ de competitivitate între ceilalți oameni de afaceri sau pot oferi avantaje competitive afacerii și carierei lor.

Susține necesitatea înființării Consiliului Național pentru Competitivitate, o instituție fundamentală pentru statul român, care în alte țări funcționează cu rezultate deosebite în progresul economic național.
Exemple:

Statutul INACO.

Scopul si obiectul de activitate al INACO

Obiectivele de activitate ale INACO sunt:


– Crearea unui mecanism neguvernamental viabil și eficient, apolitic, autonom și independent de instituțiile publice, cu grupuri de specialiști și rețele de experți în vederea monitorizării și creșterii gradului de competitivitate al României
– Sprijinirea inițiativelor publice și private care au ca scop creșterea performanței economice românești   
– Creșterea calității politicilor economice şi sociale din România   
– Inițierea și eficientizarea dezbaterilor publice pro-investiții, pro-business, pro-eficiență în scopul creșterii competitivităţii naţionale.   
– Analiza dinamicii competitivității românești în context european și global.   
– Eficientizarea politicilor generale cu impact asupra antreprenoriatului, investițiilor și a competitivităţii economiei naţionale, asupra comunităților locale și regionale, elaborate de către Parlament, Guvern sau alte autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale, naționale sau internaționale, şi formularea de opinii și recomandări pe marginea acestora.   
– Elaborarea de  rapoarte privind evoluţia indicatorilor de competitivitate, investigațiilor de profil și generarea de concluzii pentru elaborarea şi implementarea politicilor economice de creştere şi dezvoltare.   
– Monitorizarea eficienţei şi eficacității programelor şi proiectelor naţionale, regionale sau locale privind creşterea competitivităţii economice şi sociale și informarea în cauză a Președinției, Guvernului și Parlamentului.   
– Generarea de analize și recomandări cu privire la proiectele bugetului de stat și cel al asigurărilor sociale, ale bugetelor locale, cu impact asupra competitivității.   
– Monitorizarea modului în care se asigură respectarea și luarea măsurilor necesare punerii în aplicare a regulamentelor, deciziilor, recomandărilor, ghidurilor emise în domeniul competitivității, adoptate la nivelul Uniunii Europene, și contribuirea la formularea opiniei și propunerilor României cu privire la definirea strategiilor europene în domeniu.   
– Formularea de propuneri de îmbunătățire a legislaţiei economice şi sociale din domenii care urmăresc creșterea competitivității naționale, inclusiv din domeniul învăţământului şi cercetării, pentru poziționarea optimă a României ca forță economică pe harta globală a competitivității.   
– Evaluarea ex-ante și ex-post a impactului politicilor economice şi sociale lansate în dezbatere publică sau adoptate.   
– Analizarea competitivității sectoarelor de activitate care au o contribuţie semnificativă la formarea produsului intern brut.   
– Înaintarea unor propuneri pentru elaborarea Strategiei Naţionale pentru Competitivitate.   
– Propunerea unor politici specifice pentru stimularea unor sectoare care au sau pot avea avantaje competitive.   
– Dezvoltarea ICOTI – Inițiativa pentru Competitivitatea Tinerilor, cu programe specifice de voluntari, internship și burse de profil.   
– Formularea de opinii cu privire la programele naţionale și locale de investiţii și de analize cu privire la eficienţa, eficacitatea, transparența şi oportunitatea realizării acestora, indiferent de sursa lor de finanțare, publică sau privată, naţională sau externă, sau dacă sunt realizate în parteneriat public-privat.   
– Colaborarea cu instituţii publice, private, patronate, sindicate, alte instituții neguvernamentale, naționale și internaționale; colaborarea cu Comisia Europeană, precum și cu alte instituții europene sau internaționale, cu organisme echivalente din alte state membre dedicate consolidării competitivității.   
– Elaborarea de proiecte, planuri și strategii de creștere a competitivității agenților economici și a administrațiilor locale.   
– Promovarea reușitelor economice românești, a cazurilor de succes și premierea lor.   
– Crearea unui forum activ de dezbateri dedicat competitivității.